obhajoba v trestním řízení

vydávací řízení

zastupování poškozeného v trestním řízení

právní pomoc u jednotlivých úkonů

rodinné právo:

rozvod

výživné

úprava poměrů nezletilého

vypořádání SJM

ostatní právní služby dle domluvy


Zmocněnému advokátovi náleží za právní zastoupení odměna, náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas, jejichž výše se řídí ustanoveními vyhl. MS ČR č.177/1996 Sb.v platném znění, pokud nebyla stanovena odměna smluvní. Odměna bude proplacena ihned po vyúčtování. Dle postupu v právním zastoupení se klient zavazuje složit přiměřenou zálohu. JUDr. Martiňáková je oprávněna pověřit jakýmikoli úkony jiného advokáta či advokátního koncipienta.

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem Přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 k plné moci : Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů:JUDr. Helena Martiňáková

IČO: 66238382

Adresa: Na Křivině 1363/4, 140 00 Praha 4 - Michle

E-mail: martinakova.helena@seznam.cz

Tel: +420 602 394 936

Právní základ pro zpracování - smlouva o poskytování právních služeb, plná moc

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy, plné moci.

Účel zpracování - poskytování právních služeb podle smlouvy, plné moci uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů - orgány veřejné moci (např. PČR, soudy, správní orgány)- poskytovatelé údržby informačního systému- další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy, plné moci a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.